Baptistų bažnyčia

Biblija


Biblija tai – Dievo Žodis – rinkinys šventraščių rinktų apie penkiolika šimtmečių ir rašytų maždaug keturiasdešimties autorių, įkvėptų Šventosios Dvasios.

Biblija sudaryta iš 66 knygų. Ji padalyta į dvi dalis: Senąjį ir Naująjį Testamentą. Dar kitaip Biblija vadinama Dievo Žodžiu arba Šventuoju raštu.

Senasis Testamentas

Senasis Testamentas parašytas prieš Kristaus gimimą daugiausia hebrajų kalba. Jis susideda iš 39 knygų, kuriose aprašomas pasaulio sukūrimas, Dievo tautos susikūrimas surašyti įvairūs įstatymai, įskaitant dešimt Dievo įsakymų, psalmės, patarlės, pranašystės, istorija ir išmintis, pranašaujama apie Mesijo atėjimą, Izraelio bei Pasaulio ateitį.

Naujasis Testamentas

Naujasis Testamentas parašytas I a. po Kristaus gimimo senąja graikų kalba. Jis susideda iš 27 knygų, kurios suskirstytos į šias grupes: Evangelijos (pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną), Apaštalų darbai, 21 laiškas ir Apreiškimas Jonui.

Keturiose Evangelijose kalbama apie Dievo Sūnų – Jėzų Kristų. Aprašomas jo gimimas, gyvenimas, mokymas, mirtis ir prisikėlimas.

Apaštalų darbuose rašoma apie laikus po Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų, pirmųjų krikščionių gyvenimą, persekiojimus, apaštalavimą.

Apaštalų laiškai, iš kurių 13 parašė apaštalas Paulius, o kitus 8 kiti Jėzaus mokiniai. Šie laiškai parašyti pirmiesiems krikščionis, pirmosioms bažnyčioms ir visai žmonijai. Juose pateikti pamokymai, kaip dera gyventi krikščionims, aiškinamas Evangelijos mokymas, minimi pirmųjų krikščionių gyvenimo įvykiai.

Naujasis Testamentas baigiasi Apreiškimu Jonui, kuriame rašoma apie tai, kas įvyks pasaulio pabaigoje.

Įdomūs faktai apie Bibliją:

Biblija yra pirmoji spausdinta knyga visame pasaulyje (Gutenbergo Biblija 1452 – 1455 m.).
Biblija yra išversta į daugiausia kalbų ir yra labiausiai skaitoma knyga pasaulyje.
Apie 1228 m. Steponas Langtonas pirmasis padalino Bibliją į skyrius, kurie nepakito iki šiol.
1448 m. R. Natanas paskirstė Senojo Testamento skyrius į eilutes, o 1551 metais R. Stefanusas paskirstė Naujojo Testamento skyrius į eilutes.

Biblija internete

Biblija telefone